POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Kwizda Pharma GmbH

 

Prin intermediul acestei politici vă explicăm cum noi, Kwizda Pharma GmbH, în calitate de Operator de date cu caracter personal colectăm, utilizăm și gestionăm datele cu caracter personal, de aceea vă rugăm să citiți cu atenție pentru a înțelege în ce scopuri și ce date cu caracter personal prelucrăm, precum și toate drepturile de care dispuneți cu privire la datele dumneavoastră, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal și dispozițiile naționale în materia protecției datelor cu caracter personal. 

Vă rugăm să verificați actualizările acestei Politici. În cazul în care vom aduce modificări le veți putea consulta în această secțiune, fiind publicată versiunea cea mai recentă a Politicii, cu indicarea datei ultimelor modificări.

În completarea prezentei Politici de confidențialitate vă rugăm să citiți și ”Politica despre cookie-uri”, pentru a afla modalitatea în care Kwizda Pharma GmbH folosește cookie-uri prin intermediul website-ului administrat www.bronchostop.ro .

Depunem toate eforturile pentru a vă asigura dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, respectând confidențialitatea datelor cu caracter personal pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, și, totodată, respectând normele europene și naționale aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 ( denumit în continuare ”Regulamentul” sau „GDPR”). 

Dacă aveți nelămuriri cu privire la această politicăsau despre modul de utilizare a datelor cu caracter personal, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, având următoarele date de contact: 

Operatorul de date este Kwizda Pharma GmbH.

Adresă: Effingergasse 21, A-1160 Vienna

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Definiții: 

În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

”restricționarea prelucrării” – înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora.

creare de profiluri” - înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

”Operator” -  Kwizda Pharma GmbH, entitate care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal, atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite în conformitate cu prevederile legale aplicabile, având calitatea de titular al numelui de domeniu – www.bronchostop.ro  

Autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Plaformă online” – pagina de internet dezvoltată în cadrul numelui de domeniu deținut de către Kwizda Pharma GmbH – www.bronchostop.ro

 

Cookie-urile” sunt fișiere text mici stocate pe dispozitivul dumneavoastră (computer, tabletă sau mobil) atunci când vă aflați pe Internet, inclusiv pe website.

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Operatorul prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru desfășurarea activității și pentru asigurarea unor servicii complete. 

Astfel, colectăm datele personale în următoarele situații:

 • Când comunicați cu noi prin intermediul formularului pus la dispoziție în cadrul website-ului 
 • Când navigați pe website-ul nostru;

În tabelul de mai jos sunt menținate scopurile în care putem prelucra datele dumneavastră cu caracter personal,  în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea și perioada de retenție pentru fiecare dintre scopuri, astfel:

Scopul prelucării Date cu caracter personal prelucrate  Temeiul prelucrării Durata prelucrării  Destinatari / Împuterniciți 
Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră adresate prin formularul pus la dispoziție în cadrul website-ului nostru Nume, prenume, adresa de e-mail, adresa poștală, număr de telefon, date furnizate în cadrul mesajului transmis Consimțământ Pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de la data soluționării Nu este cazul

 

În completarea mențiunilor anterioare, trebuie specificat că vom păstra documente ce conțin date cu caracter personal pe o perioadă mai îndelungată, în următoarele condiții:

- Dacă prevederile legale o impun;

- Dacă documentele sunt necesare pentru orice procedură legală actuală sau viitoare;

- Pentru a stabili, execita sau apăra drepturile noastre în fața unor instanțe judecătorești și nu numai. 

 

Utilizarea cookie-urilor

În cadrul site-ului web utilizăm cookie-uri pentru a colecta automat informații cu caracter tehnic, respectiv: adresa IP, tipul de browser de internet folosit pentru navigarea pe site-ul nostru web, sistemul dumneavoastră de operare, denumirea domeniului sau gazda domeniului prin intermediul căruia utilizatorul navighează pe site-ul web.

Utilizarea de cookie-uri este destinată în principal pentru următoarele: 

- Asigurarea unei mai bune funcționări a website-ului; 

- Afișarea corectă a conținutului;

- Personalizarea interfeței, asigurarea securității site-ul /aplicației împotriva acțiunilor de fraudă sau utilizare ilicită; 

- Crearea de statistici pentru a cunoaște reacțiile utilizatorilor în raport de conținutul website-ului;

Pentru informații despre cookie-urile specifice plasate în cadrul website-ului, precum și pentru informații privind posibilitatea de a controla sau dezactiva Cookie-urile consultați Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

 

Posibili destinatari ai datelor dumneavoastră cu caracter personal

Pentru desfășurarea activității și oferirea unor servicii complete, utilizăm serviciile unor parteneri contractuali, cărora le pot fi furnizate date cu caracter personal cu scopul de a fi utilizate strict în îndeplinirea obligațiilor.

Partenerii noștri contractuali au calitatea de Persoane Împuternicite, în sensul Regulamentului 2016/679, Kwizda Pharma GmbH, în calitate de operator, stabilind în mod riguros instrucțiunile pe care partenerii contractuali trebuie să le respecte. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și către autorități  și / sau instituții publice (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Autoritatea pentru Protecția Consumatorului, Agenția Națională pentru Administrare Fiscală, structuri din cadrul Ministerului Afacerilor Interne sau Ministerului Public, instanțele de judecată, executori judecătorești) dacă există o obligație legală în acest sens, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

 

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

Kwizda Pharma GmbH vă asigură că orice transfer de date, dacă este necesar, se face cu respectarea strictă a legislației în domeniu, respectiv cu toate cerințele legale prevăzute de către Regulamentul 2016/679. 

Datele tale cu caracter personal pot fi transferate către state din Uniunea Europeană (“EU”), Spațiul Economic European (“SEE”).  

Către Statele Unite ale Americii și Canada în situația utilizării unor instrumente de analiză precum GOOGLE și/sau alte entități terțe, vom putea transfera date doar în situație existenței consimțământului dumneavoastră expres în acest sens.

 

Securitatea prelucrării datelor

Kwizda Pharma GmbH se angajează să evalueze și să actualizeze în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura că acestea sunt adecvate pentru protejarea drepturilor și libertăților persoanelor fizice. 

În acest sens, Operatorul implementează cele mai noi soluții tehnice pentru menținerea securității la un nivel adecvat.

 

Drepturile persoanelor vizate

Rețineți că, în conformitate cu prevederile Regulamentului 2016/679, în calitate de persoană vizată dispuneți oricând de următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Kwizda Pharma GmbH și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora; În situația în care solicitați copii ale informațiilor deja comunicate și/sau în situația unor solicitări repetate, Kwizda Pharma GmbH are dreptul de a percepe o taxă rezonabilă ce urmează a fi comunicată în prealabil. Kwizda Pharma GmbH are dreptul de a refuza să răspundă în situația unor solicitări excesive, repetate, neîntemeiate.
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete; Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar către care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
 1. considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Kwizda Pharma GmbH să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 2. prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 3. în cazul în care Kwizda Pharma GmbH nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau
 4. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar pentru a verifica dacă temeiurile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 2. persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării,
 3. persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 4. datele au fost prelucrate ilegal;
 5. ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;Toate datele personale prelucrate de către societatea noastră sunt deținute legal, iar prelucrarea se realizează într-un mod transparent, ce permite persoanei vizate exercitarea drepturilor sale legal garantate.
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către Kwizda Pharma GmbH într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizează prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm să ne scrieți la adresa Effingergasse 21, A-1160, prin e-mail la adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

De asemenea, menționăm că de la momentul primirii cererii, societatea noastră va formula un răspuns în termen de 1 lună. În cazul în care există suspiciuni rezonabile privitoare la persoana care a trimis cererea, putem face demersuri pentru clarificare și confirmare că cererea a fost transmisă de persoana vizată.

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

 

Modificări la aceasta politică

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Kwizda Pharma GmbH, pentru respectarea oricăror modificări legislative cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum și ori de câte ori va considera necesar. Kwizda Pharma GmbH va publica în cadrul website-ului versiunea cea mai recentă a Politicii de confidențialitate. 

Data ultimei actualizări: 12.10.2020